Γεωμορφολογία Περιοχής

Γεωλογία, τοπογραφία και ανάγλυφο της έκτασης

Γεωλογικά, η περιοχή ανήκει στη Μειόκαινο περίοδο και αποτελείται από μαργαϊκό ασβεστόλιθο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: συμπαγής λευκοκίτρινος έως λευκότεφρος, εγκλείων θαλάσσια απολιθώματα, ελασματοβραχίων, εχινοδέρμων, βρυοζώων και θραύσματα άλλων ασπονδύλων καθώς επίσης και την παρακάτω μικροπανίδα: Melobesia, Miliolidae, Rotaliidae, Elphidium, Globigerina, Globorotalia, Lagenidae, Textulariidae, Neoalveolina, Rotalia.

Το έδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από ερυθρές γαίες και χαλικώδη εδάφη, προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Πρόκειται για εδάφη επί ασβεστόλιθων περιέχοντα CaCO3, με αργιλώδη έως αργιλοαμμώδη υφή, μετρίως όξινα μέχρι ελαφρώς αλκαλικά, με pΗ που κυμαίνεται από 5,86 μέχρι 7,30. Η οργανική ουσία κυμαίνεται από 4,69% έως 9,38%.

Eικόνες από την συλλογή μας:

Το βάθος του εδάφους κυμαίνεται ανάλογα με τις κλίσεις τoυ: είναι αβαθές νότια εκεί όπου η κλίση του είναι μεγαλύτερη, ενώ το μητρικό πέτρωμα είναι εμφανές.

Εκεί όπου η κλίση είναι μικρή έως μηδενική, βόρεια και δυτικά του χώρου και σε ποσοστό 60% της συνολικής επιφάνειας, το έδαφος είναι βαθύτερο.

Δείτε και αυτή τη σελίδα στην ενότητα των χαρτών, για μια παραστατική εικόνα της γεωμορφολογίας της περιοχής.