Παραλιακά φυτά

Σε αυτό το τμήμα φιλοξενούνται φυτικά είδη που ζουν σε αμμώδεις και βραχώδεις παράκτιους οικοτόπους. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν αμμόφιλα φυτά όπως τα Ammophila arenaria, Achillea maritima, Eryngium maritimum και Medicago marina που έχουν προσαρμοστεί για να ζουν στις πρώτες γραμμές των παράκτιων αμμοθινών (πρωτογενείς και κίτρινες κινούμενες αμμοθίνες). Τα φυτά αυτά έχουν έναν ισχυρό ριζικό σύστημα που τους επιτρέπει να αναπτύσσονται υπό συνθήκες κινούμενης άμμου και ισχυρών ανέμων. Επίσης, αλόφιλα φυτά όπως για παράδειγμα Tamarixparviflora, έχουν προσαρμοστεί ώστε να ζουν σε συνθήκες υψηλής αλατότητας που χαρακτηρίζουν τους  παράκτιους οικοτόπους. Τα φυτά αυτά έχουν την ικανότητα να διατηρούν μια «φυσιολογική» εσωτερική συγκέντρωση άλατος, είτε αποβάλλοντας τα άλατα μέσω των φύλλών τους και των βλαστών τους είτε συγκεντρώνοντας τα άλατα στα φύλλά τους, που στη συνέχεια ξεραίνονται και πέφτουν. Ακόμη,ξηρόφιλα φυτά, όπως τα Centaureaspinosa και Pancratiummaritimum έχουν επίσης προσαρμοστεί ώστε να επιβιώνουν σε ένα ξηρό περιβάλλον μειώνοντας την απώλεια υγρασίας τους ή αποθηκεύοντας την σε συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας. Κατά την διάρκεια των διαφορετικών εποχώνοι επισκέπτες μπορούν να παρατηρήσουν πολλά ετήσια φυτά όπως τα Cakilemaritima, Salsolakali, Matthiolatricuspidata και Silenecolorata. Συναντώνται επίσης είδη όπως το Crythmummaritimum, που αναπτύσσονται κυρίως στις σχισμές των βράχων και είδη όπως τα Juncusspp. και Limbardacrithmoides που αναπτύσσονται κυρίως σε αλμυρά έλη. Χαμηλά δένδρα και θάμνοι όπως τα Juniperusoxycedrusvar. macrocarpaκαι Limoniastrummonopetalumαποτελούν επίσης μέρος του παρόντος τμήματος. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ενδημικά και σπάνια φυτά όπως το Androcymbiumrechingeri, ενδημικό της Κρήτης, και Phoenixtheophrastii, ενδημικό της Κρήτης και νοτιοδυτικής Τουρκιάς.Τα παράκτια οικοσυστήματα έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, άλλα είναι επίσης εξαιρετικά ευάλωτα και σοβαρά απειλούμενα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.